Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro speed dating (seznamovací akce)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky obsahují popis služeb a specifikaci smluvního vztahu mezi organizátorem seznamovacích akcí Emíkia Kvardová IČO 01942891  (dále jen „organizátor“) a klienty (účastníky).


ÚČAST NA SEZNAMOVACÍ AKCI

Podmínkou využití seznamovacích služeb je dosažení věku 18 let (klient provedením rezervace potvrzuje, že tuto věkovou hranici splňuje), způsobilost k právním úkonům a souhlas s těmito Obchodními podmínkami.


Klient ručí za správnost údajů, které uvádí. Organizátor si nezjišťuje (neověřuje) žádné údaje o klientovi.


Organizátor nenese odpovědnost za údaje a správnost informací, které klient uvádí, ani za důsledky, které nepravdivé informace mohou mít na průběh seznamovací akce.


Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast klienta na jím pořádané akci a to i bez udání důvodu. Organizátor má právo odmítnout účast klienta na akci, pokud se již seznamovací akce zúčastnil a neměl shodu a tímto dát šanci dalším zájemcům o seznamování.


Organizátor nepřebírá odpovědnost klienta, za jeho jednání v souvislosti s konáním akce ani mimo akci. Klient se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která vznikla jeho zaviněním.


Podmínkou účasti na seznamovací akci je zaplacení vstupního poplatku, pravdivé a správné vyplnění registračního formuláře a obdržení potvrzujícího emailu od organizátora akce.


PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI A PLATBA

Účastník se na seznamovací akci přihlásí přes webové stránky. Přihlášení proběhne po vyplnění všech povinných údajů a zaškrtnutí souhlasu s obchodními podmínkami, čímž účastník vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržet. Přihlášení je dokončeno zaplacením účastnického poplatku na účet č……………. vedený banky. Při placení poplatku je nezbytné uvést variabilní symbol, který klient obdrží v potvrzujícím emailu po dokončení rezervace.


Klient je povinen provést platbu tak, aby byla platba připsána nejpozději do 4 pracovních dnů po rezervaci na seznamovací akci na účet organizátora. Pokud tak klient neučiní, bude ze seznamovací akce vyřazen. Uhrazením platby na účet organizátora vzniká mezi přihlášeným účastníkem a organizátorem akce smluvní vztah. Předmětem tohoto vztahu je právo klienta na účast na seznamovací akci v termínu, který byl ze strany organizátora potvrzen.ZRUŠENÍ ÚČASTI

Klient má právo zrušit svoji účast na seznamovací akci posláním emailu na kontaktní emailovou adresu.


Pokud zrušení účasti proběhne do 14 kalendářních dnů před konáním akce, má účastník právo na vrácení celého zaplaceného účastnického poplatku. Při zrušení 7 až 4 dni před akcí vám vrátíme 70% poplatku, nebo si můžete vybrat jiný termín za přesouvací poplatek 99 Kč. Při zrušení méně než 4 dny před akcí a v případě nemoci poplatek propadá, po omluvě vám nabídneme 25% slevu na další akci.


PODMÍNKY ZRUŠENÍ / NEKONÁNÍ AKCE

Organizátor může zrušit akci v případě, že se nenaplní kapacita seznamovací akce. Nebo v jiných výjimečných případech, jako je například nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, v takovém případě si organizátor vyhrazuje právo akci zrušit.

V takovém případě mají klienti právo na vrácení celého zaplaceného účastnického poplatku. Organizátor může navrhnout posunutí rezervace na jiný termín. Zrušením akce nevzniká klientovi nárok na jinou náhradu škody vzniklou v souvislosti s nekonáním akce.


ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI A NÁROK NA VRÁCENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU


Pokud se akce neuskuteční z důvodu zásahu vyšší moci spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která vznikla nezávisle na vůli organizátora, vyhrazuje si organizátor právo na převedení celého účastnického poplatku na voucher s platností jednoho roku. Voucher není směnitelný za hotovost. Pokud nebude do jednoho roku voucher uplatněn, jeho hodnota propadá. Voucher je přenositelný na jinou osobu.


PRŮBĚH AKCE

Účastníci jsou povinni řídit se během seznamovací akce pokyny organizátora nebo moderátora akce. Účastník je povinen chovat se na akcích slušně. Nevhodné je zejména používání hrubých a sprostých slov, sexuálních návrhů, pokřiků na ostatní účastníky nebo jiné chování, které pohoršuje ostatní. Účastník se zavazuje, že se výše popsanému chování vyvaruje. V průběhu akce si účastníci nesdělují kontaktní informace. Účastník akce musí být schopen se bez problému a obtíží dorozumět s ostatními účastníky akce v českém jazyce (případně jiném jazyce, pokud jde o speed dating např. v AJ nebo NJ). Na akci nemají účastníci povoleno fotit ani pořizovat audio nebo video záznam. Vyhrazený prostor restaurace, kde Seznamovací večer probíhá, je v průběhu akce určen pouze pro účastníky Seznamovacího večera.


Organizátor akce negarantuje klientovi, že během akce pozná vhodný protějšek.


VYHODNOCENÍ AKCE

Vyhodnocením akce se rozumí to, že organizátor akce předá emailový kontakt (který mu byl poskytnut účastníkem) těm účastníkům, kteří si to vzájemně přejí. Volba, s kým si chce účastník vyměnit kontakt se provádí pomocí vyplněného formuláře, který účastník obdrží na začátku akce a předá ho na konci akce organizátorovi.